EEN RODE VINCENTIUSKERK!!!!!

 

Beste mensen,

 

de Vincentiuskerk is sinds zondag ’s avonds rood gekleurd!! Om drie redenen rood: omdat Sint Nicolaas is aangekomen en in de toren woont tot hij teruggaat naar Spanje, maar om nog twee redenen wil het rood onze aandacht vragen, speciaal volgende week woensdag 25 november. Dan wil de kerk stil staan bij alle christenen die vervolgd worden omdat zij in Jezus geloven en daarvoor soms hun bloed vergieten. Voor hen is de kerk bloedrood; en zoals we in de liturgie van de kerk rood dragen om niet alleen martelaren te gedenken, maar ook de heilige Geest, zo roept de roodgekleurde Vincentiuskerk ons op om vurig mee te keven met alle vervolgde christenen en voor hen te bidden, speciaal op 25 november, “RedWednesday”. Het is een initiatief van Kerk in Nood, die vervolgde christenen helpt over de hele wereld. Er liggen in onze beide kerken folders klaar met meer uitleg. In ons land worden wij niet  vervolgd om ons geloof. We kunnen wel ervaren dat we geminacht worden omdat we geloven dat God bestaat, en we kunnen ervaren dat onze overtuigingen over de lichamelijke liefde en het ongeboren leven en het levenseinde fel aangevallen worden. En dat daar maar moeilijk een vrij gesprek over te voeren is, omdat wij al snel beschuldigd worden van liefdeloosheid, discriminatie en onbarmhartigheid. Soms hebben we gelegenheid om rustig de achtergrond van onze overtuiging uit te leggen; bijvoorbeeld dat ook wij vinden dat een vrouw recht heeft op zeggenschap op haar eigen lichaam, maar dat ook de ongeboren kinderen recht hebben op hun lichaam vanaf het eerste begin in de moederschoot. Daaruit blijkt de moeilijkheid van discussiëren, want het gaat niet om welles-nietes, maar het gaat om verbindingen tussen mensen, om relatie; als het goed is, is er een relatie tussen een moeder in verwachting en haar kind. Daarom verdedigt de kerk met haar overtuiging niet alleen het kind maar ook de moeder. Beiden zijn kostbare levende personen. Die verkondiging komt in veel discussies helemaal niet aan bod. Wanneer de kerk alleen maar spreekt over wat wel en niet mag, dan dreigt het belangrijkste van wat de kerk wil verkondigen op de achtergrond te raken, namelijk: God bestaat en Hij heeft Jezus uit liefde aan de wereld gegeven opdat de mensen gered kunnen worden (Johannesevangelie 3,16). Opdat de mensen zich laten opnemen in de liefde tussen de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Dat speelt ook bij de vervolgde christenen: zij getuigen vaak dat zij (soms na een zware strijd) hun aanvallers en vervolgers, die ook vaak de moordenaars van hun dierbaren zijn, willen vergeven. En zij willen hun geloof blijven vieren en uitdragen, in woorden en daden, zoals in Syrië waar kerken een steunpunt willen zijn voor mensen die gebrek lijden en ook behoefte aan geestelijke steun. Zij kunnen onze steun en ons gebed heel goed gebruiken. U kan bij Kerk in Nood een gebedskalender aanvragen met gebedspunten voor elke dag, en u kan ook via de computer geabonneerd worden op hun digitale nieuwsberichten, met achtergrond informatie en vragen om projecten te ondersteunen (https://kerkinnood.nl/). In 150 landen is Kerk in Nood actief, om christenen te ondersteunen die vervolgd worden of die geen vrijheid van godsdienst hebben. Christenen zijn nog steeds de grootste meest vervolgde groep mensen ter wereld, en het recht op godsdienstvrijheid staat op dit moment in onze wereld meer onder druk dan ooit. In ons land wordt de vrijheid heel anders bedreigd dan in veel andere landen, maar we hoeven niet te kiezen. We moeten ons vasthouden aan Jezus, zijn vergevingsgezinde liefde uitdragen in deze wereld, niet gaan haten maar bidden voor onze vervolgers en ze liefhebben (Matteus-evangelie 5,44) in het verlangen dat ze Jezus leren kennen en Hem willen gaan volgen in plaats van vervolgen. Laten we onze vervolgde broeders en zusters steunen, in gebed en met praktische zaken. Moge de rode kleur van de Vincentiuskerk en vele andere kerken in Nederland en de hele wereld ons zo opwekken om Jezus na te volgen in zijn liefde.

 

Pastoor Paul Stomph.

 

Uitnodiging Allerzielen 2020

 

Geachte familieleden en nabestaanden van de overledenen uit onze Volendammer gemeenschap

 

In dit afgelopen jaar hebt u een groot verlies geleden door het overlijden van een van uw dierbaren. Soms kwam de dood als een dief in de nacht. De een ging te vroeg heen, de ander oud van jaren of soms na een ziekbed. Verlies was er voor jonge ouders die hun kind al voor of bij de geboorte of op jonge leeftijd moesten verliezen. Wij herinneren ons bekende mensen uit onze gemeenschap, maar ook mensen uit ons dorp die eenzaam zijn gestorven. Vergeten kunnen we ze niet en daarom gedenken wij ze op Allerzielen.

 

Helaas zijn wij door Corona genoodzaakt de Allerzielenviering anders te vieren dan we gewend zijn. We hebben er voor gekozen bij de Allerzielenviering in de Sint Vincentiuskerk op maandagavond 2 november om 19:00 uur niemand toe te laten. We doen dat omdat we ons moeten houden aan het voorschrift van maximaal 30 personen per viering. En dan te bedenken dat bij de Allerzielenviering jaarlijks minimaal 500 mensen aanwezig zijn.

  

Voor elke gestorvene van het voorbije jaar wordt tijdens de Mis een kaars aangestoken. Aansluitend aan de viering zullen de graven worden gezegend.

Na afloop van de viering – vanaf 21:00 uur - en ook de dagen er na kunt u de kaars ophalen in de Sint Vincentiuskerk.

 

De LOVE zal de Allerzielenviering rechtstreeks uitzenden op de lokale TV.

 

We bidden met u voor iedereen, en vragen dat het overlijden van onze dierbaren, hun lijden en pijn, plaats mag maken voor de heerlijkheid die hen is toegezegd.

Wij bidden dat u in uw hart de gouden herinneringen mag bewaren aan u dierbaren, dat elke gave die God u schonk in de toekomst mag groeien, dat er steeds mensen mogen zijn, die u de hand reiken als het moeilijk is
en dat in elk uur van vreugde én verdriet, vrede en troost u mag vergezellen.

 

Als teken van verbondenheid met onze overledenen maar ook met allen die met groot verdriet zijn achter gebleven, nodigen wij u uit om tijdens de viering op maandagavond een kaars voor het raam te plaatsen. 

 

We kunnen ons voorstellen dat u bij het graf van uw dierbaren toch een kaarsje wilt plaatsen. U kunt op maandag 2 november in de Sint Vincentiuskerk tussen ’s morgens 10:00 en ‘s middags 17:00 uur een kaarsje ophalen.   

 

Met vriendelijke groet,

 

Pastores en kerkbestuur van de R.K. Parochie H.H. Maria en Vincentius a Paulo

P. Stomph
A. Goos
E. van Teijlingen
Kerkbestuur

 

Eerste Heilige Communieviering in 2020

 

We verkeren door Corona in een moeilijke periode.

De hele maatschappij wordt getroffen door de beperkingen. Onze kerk is onderdeel van de maatschappij en is van beperkingen niet uitgezonderd. Ook de viering van de Heilige Communie wordt er dus door geraakt. In de afgelopen dagen is, onder andere via de media, duidelijk geworden dat er verschillende zienswijzen zijn over de aangepaste vieringen voor de Eerste Heilige Communie. Langs deze weg willen u duidelijk maken hoe we daar als kerkbestuur tegenover staan.

 

Communie
De Heilige Communie is een groot goed in de katholieke gemeenschap van Volendam. Een belangrijke gebeurtenis in het leven van de kinderen van groep 4 van onze basisscholen. En normaal gesproken ook reden tot een feestelijk samenzijn met de hele familie. Helaas betekent Corona dat het dit jaar anders moet verlopen.


Dit jaar in aangepaste vorm
De Stuurgroep Communie (vertegenwoordigers van alle scholen en het kerkbestuur) heeft afgelopen week  besloten de communieviering in aangepaste vorm door te laten gaan. Dit op de geplande data vanaf 1 november. De richtlijnen van het RIVM zijn bepalend bij de invulling van de aangepaste vorm.


Verplaatsen echt onmogelijk
Een verplaatsing van de communievieringen naar volgend jaar is echt onmogelijk. Ook volgend jaar is er een kans dat communievieringen wederom in aangepaste vorm moeten. En het ontbreekt aan capaciteit en beschikbare data om communievieringen van een dubbele omvang te organiseren. Daarnaast heeft de stuurgroep, samen met leerkrachten en kinderen, een mooie communieviering voorbereid. Ook met inachtneming van de coronaregels kan daaraan een passende invulling worden gegeven.

Een ander, zeker niet onbelangrijk aspect vormt de educatieve kant. In de afgelopen periode zijn er door het online onderwijs achterstanden ontstaan. De leraren zijn volop doende deze achterstanden in te lopen. Dat brengt met zich mee dat er voor deze groep kinderen niet nog een keer lessen mogen wegvallen voor een voorbereiding van de communie.


Twee opties
Gisteren en vandaag is er contact geweest tussen stuurgroep, het kerkbestuur en de SKOV over de invulling van de vieringen. Samen zijn we uitgekomen op de volgende twee opties:
1. Uw kind neemt deel aan de communieviering in november zoals die door de stuurgroep is uitgewerkt onder deze voorwaarden:
- Maximaal 15 kinderen in een groep;
- Per kind maximaal 2 volwassen begeleiders in de kerk;
- U als ouder neemt de verantwoordelijkheid om de eerste communie in huiselijke kring te vieren binnen de richtlijnen van het RIVM en met de beperkingen die vanuit de coronamaatregelen door de overheid zijn ingesteld.

 

2. U kunt er voor kiezen om uw kind aan te melden voor deelname aan een van de communievieringen van de volgende lichting. We willen hier bij aantekenen dat:
- Er is geen zekerheid te bieden wanneer deze plaats zullen vinden en in welke vorm.
Dit hangt af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
- De groep waarbij uw kind kan aansluiten wordt pas later zeker. Afhankelijk van de mogelijkheden kan dit een jongere groep zijn van de eigen school maar er kan ook een groep gevormd worden van kinderen van de eigen lichting van verschillende scholen.
- De voorbereiding van de uitgestelde communieviering is niet onder schooltijd en dient op eigen initiatief buiten de schooluren plaats te vinden.


Met deze opties is het kerkbestuur van mening dat recht wordt gedaan aan de uiteenlopende wensen van de ouders. En de kinderen kunnen hun Eerste Communie hebben. Ook al gaat het anders dan gewoon, voor hen is deze ervaring daarmee niet minder betekenisvol. Uiteindelijk is dat waar het om gaat.


Corona betekent geen feestelijke bijeenkomsten
Feestelijke bijeenkomsten om de Eerste Communie te vieren, zoals die ingeburgerd waren, kunnen dit jaar helaas niet plaatsvinden. Coronapreventie is een zaak van ons allen. Het blijft belangrijk voorzorg te nemen voor het eigen welzijn en dat van onze dierbaren. Het kerkbestuur roept daarom op de Eerste Communie voorop te stellen, en de communicanten hun volgende stap binnen onze kerkgemeenschap te gunnen. Voor het overige roept het kerkbestuur op de coronarichtlijnen en adviezen van het RIVM in acht te nemen.


Waardering
Het kerkbestuur spreekt grote waardering uit voor de mensen die zich in de stuurgroep hebben ingezet voor de communievieringen. Corona levert beperkingen op en het blijkt dat het enkelen steekt. Maar de vrijwilligers steken heel veel tijd en aandacht in de voorbereiding van communievieringen in onze Volendamse traditie. Voor deze inzet en betrokkenheid past slechts waardering.


Het kerkbestuur

 

HEFTIGE EMOTIES IN HET KERKELIJK LEVEN

 

Geachte parochianen, geachte mensen;

 

bij deze doe ik een dringende oproep om respectvol te blijven in alle heftige emoties vanwege de coronamaatregelen in de kerken, door de bisdommen genomen. Het is begrijpelijk dat er teleurstelling en verdriet is over alle beperkingen, maar we moeten niet ons respect voor elkaar en anderen verliezen. Jezus gebruikte in zijn onenigheid met zijn tegenstanders vaak duidelijke woorden, maar gaf altijd ruimte voor redelijkheid. Bovendien waren zijn tegenstanders er op uit Hem te vermoorden, terwijl de kerkelijke overheid alleen mee wil werken om besmettingen te voorkomen. Misschien dat zij daarbij maatregelen nemen die niet nodig zouden zijn, maar dat is geen reden om over hen te spreken alsof zij ons kwaad willen doen. Het is op meer manieren een ongewone tijd: geen kermis, veel minder vakantiemogelijkheden, en nu: geen Allerzielenviering zoals wij die gewend zijn te houden, grote beperking in het aantal kerkgangers waardoor aanmelden noodzakelijk is, eerste communievieringen waarbij klassen in tweeën gedeeld worden om te zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk in de kerk zijn, en waarbij dan ook nog alleen de ouders met hun communicantje in de kerk komen. Niemand denkt toch, zo hopen wij, dat wij dit verzonnen hebben uit slechtheid??? Echt niet! We hebben dit besloten omdat we mee willen werken om besmettingen te voorkomen, en uiten daarom ook de stellige verwachting en het dringende verzoek dat er geen grote communiefeesten gevierd worden, maar alleen en klein feest in het eigen gezin. Is dit leuk?? Ja, dat is ook leuk, en nee, het zou heerlijk zijn, wanneer het zou kunnen gaan zoals altijd! Maar waar gaat de communie ten diepste en in wezen om?? Dat de kinderen Jezus ontvangen in zijn unieke gave van zijn Lichaam en Bloed. De uiterlijke feestelijkheid, kleding, cadeaux, springkussens, eten en drinken (soms meer voor de anderen dan voor het kind zelf), kunnen ook de aandacht afleiden van waar het om gaat: om de groeiende band tussen onze Lieve Heer Jezus en het kind; niet voor één dag maar voor heel haar en zijn leven, tot in de eeuwigheid!! En die Jezus was een man zonder pracht en praal, zonder gewelddadige protesten, een man die alleen bezig was met het verkondigen van zijn blijde boodschap en met zorgen voor noodlijdende medemensen. Hij hield ook van feest, maar dan vooral het feest van echte verbondenheid vanuit het hart. Liefde van hart tot hart, van zijn Heilig hart tot onze vaak minder heilige harten, die Hij zo graag wil vullen met zijn liefde. Ook al zijn de eerste communievieringen dit jaar beperkt en klein, die liefde van Jezus willen wij aan de kinderen voorhouden en we zijn er van overtuigd dat Jezus zichzelf in die kleine bescheiden vieringen helemaal ten volle zal geven aan de kinderen! Op die dag, en wat Hem betreft voor alle levensdagen van de kinderen. En daar gaat het toch om?? Daarom: vertrouw bij alle  beperkingen in deze tijd, juist omdat het moeilijk is, op de steun van Jezus zelf. Hij weet alles, en des te moeilijker wij het hebben, des te meer zorg heeft Hij voor ons.

 

Pastoor Stomph.

 

Corona maatregelen 

 

Voorlopig maximaal 30 kerkgangers. Het snel oplopende aantal besmettingen in Nederland is voor ons Bisdom Haarlem - Amsterdam aanleiding geweest een ingrijpende maatregel te nemen. Bij vieringen mogen voorlopig maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn. Deze maatregel duurt tenminste tot en met zondag 15 november en geldt voor alle vieringen in de Sint Vincentiuskerk en in de Mariakerk. In Sint Nicolaashof vinden voorlopig helemaal geen vieringen plaats.


Wat betekent dit voor u als kerkganger?
U kunt alleen een viering bijwonen als u zich heeft aangemeld.


Dit kan op 2 manieren:
1. Digitaal op de volgende link: https://aanvraag.kerkvolendam.eu/reservering.
2. Het kan ook telefonisch op maandag-, woensdag- en zaterdagmorgen van 9:00-11:00 uur op telefoonnummer 0299-363395.  (Dus niet op andere tijden).  


Wanneer het aantal van 30 is bereikt moeten wij u helaas teleurstellen. Mocht blijken dat er meer personen aanwezig zijn dan 30, dan gaat de viering niet door. We zullen de kerk dan helaas moeten sluiten. 

 

Uitvaartdiensten
Bij uitvaarten mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn. Entreebewijzen zijn verplicht en worden door de familie van de overledene verstrekt.


Rozenkransgebed
Het Rozenkransgebed s ’avonds om half zeven en op zondag om zes uur gaat gewoon door. U hoeft zich daarvoor niet van tevoren op te geven als u niet aansluitend de Mis gaat bijwonen. Ook voor het rozenhoedje geldt maximaal 30 personen.


Dopen
Het dopen op zondag kan ook gewoon doorgaan. Bespreek het aantal aanwezigen met de voorganger. Ook hier geldt maximaal 30 personen.


Openingstijden kerken
De Mariakerk is de hele dag geopend.
De Sint Vincentiuskerk is ‘s middags open van 16:00 uur.


Allerzielen maandag 2 november
Ook hier geldt maximaal 30 personen. Pastores en kerkbestuur komen binnenkort met nadere informatie over de Allerzielenviering.

 

Beschermende maatregelen

  • De volgende voorwaarden blijven van kracht:
  • Houdt u zich aan de anderhalve meter afstand.
  • Kom niet naar de kerk bij gezondheidsklachten.
  • Houdt ook in de banken de nodige afstand tenzij u samen een huishouden vormt.
  • Na binnenkomst handen reinigen bij de ontsmettingspomp.

Meer informatie
Luister woensdagavond 21 oktober naar de LOVE Radio naar Zukke Zorge. Daar zijn pastoor Stomph en Erik Tuijp, vice voorzitter van het kerkbestuur, te gast om meer toelichting te geven.


Nieuwe informatie wordt ook zo snel mogelijk vermeld op de kabelkrant van de NIVO.

 

Pastores en kerkbestuur

 

Communievieringen 2020

 

Vincentiuskerk


1 november  9:00 uur Jozefschool – Pastoor Stomph

8 november  8:00 uur Petrusschool – Kapelaan Goos
                    10:30 uur Petrusschool – Kapelaan Goos
                    13:00 uur Petrusschool – Kapelaan Goos


22 november  8:30 uur Kofschip – Kapelaan Goos
                      11:00 uur Kofschip – Kapelaan Goos

 

Mariakerk


1 november  8:30 uur Springplank – Kapelaan Goos
                    11:00 uur Springplank – Kapelaan Goos


8 november  8:30 uur Spinmolen – Pastoor Stomph
                    11:00 uur Spinmolen – Pastoor Stomph


15 november  8:30 uur Kennedyschool – Kapelaan Goos
                      11:00 uur Kennedyschool – Kapelaan Goos


22 november  9:00 uur Blokwhere – Pastoor Stomph


29 november  8:30 uur Nicolaasschool – Pastoor Stomph
                      11:00 uur Nicolaasschool – Pastoor Stomph

 

675 jaar Mirakel van Amsterdam

 

In het jaar 1345 vond in de Kalverstraat in Amsterdam het Mirakel van Sacrament van Amsterdam plaats, een eucharistisch wonder dat de opkomst van Amsterdam als pelgrims- en handelsstad inluidde. Sindsdien kwamen pelgrims van heinde en verre naar de kapel van de Heilige Stede, die in 1347 werd gebouwd op de plaats van het wonder. De pelgrims liepen over de Heiligeweg en andere pelgrimsroutes naar Amsterdam. In de Mirakelstad volgden ze een processieroute die hen twee keer langs de Heilige Stede leidde. Zelfs toen Amsterdam en de Heilige Stede in 1578 protestants werden, bleven de katholieke pelgrims komen.

 

Nieuwe tijden braken aan toen in 1881 op initiatief van twee Amsterdammers de oude processieroute in ere werd hersteld. In stilte liepen zij vanaf het Spui via Kalverstraat, Dam, Haarlemmerstraat, Warmoessteeg en Nes terug naar de Begijnhofkapel aan het Spui. De Stille Omgang was geboren! In moeilijke tijden, tijdens de Spaanse griep en rond de Tweede Wereldoorlog, liepen tienduizenden pelgrims mee. En nog steeds komen in de vastentijd jaarlijks duizenden pelgrims met bussen naar Amsterdam om er de Stille Omgang te lopen.

 

Expositie en Mirakelroutes

 

Dit jaar wordt het jubileum van het Mirakel van Amsterdam vanaf 10 oktober herdacht met een tentoonstelling over 675 jaar Mirakel van Amsterdam in KoepelKathedraal Haarlem en de Stompe Toren Spaarnwoude. Voor die gelegenheid worden de Middeleeuwse Mirakel-routes naar Amsterdam hersteld. Medio oktober worden langs de routes oude bouw-fragmenten van de Heilige Stede geplaatst die de pelgrims de weg naar Amsterdam wijzen. 

Deze activiteiten worden georganiseerd door Gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam en Stichting Katholiek Erfgoed. Voor meer informatie: www.stichtingkatholiekerfgoed.nl / 06-51184851 (Maurice Essers)

 

Corona maatregelen bij uitvaartdiensten in de Sint Vincentiuskerk en Mariakerk

 

In de afgelopen periode hebben uitvaartdiensten plaatsgevonden met meer kerkgangers dan toegestaan. Het kerkbestuur is hierop aangesproken. Het aantal kerkgangers mag niet meer zijn dan 200.
Het bijwonen van een uitvaartmis is voorlopig alleen mogelijk met een entreebewijs. In samenwerking met de uitvaartondernemingen zullen de entreebewijzen worden verstrekt aan de nabestaande(n) van een overledene.
Bij een uitvaart zal bij de ingang van de kerk het entreebewijs worden ingenomen.
Heeft u geen entreebewijs en wilt u de overledene toch de laatste eer bewijzen, dan kunt u buiten de kerk een erehaag vormen op 1½ meter afstand van elkaar. Dit kan langs de route vanaf het huisadres of b.v. vanaf de hoek Vissersstraat - Sint Vincentiusweg tot op het kerkplein.

 

Het kerkbestuur

 

 

Wilt u een viering bijwonen? Vergeet niet in te schrijven en de online collecte loopt door

 

We mogen sinds 1 juli weer vieringen bijwonen en daar zijn we allemaal heel blij mee. U mag echter alleen een viering bijwonen wanneer u zich heeft ingeschreven.

 

Via de volgende link kunt u zich aanmelden: https://aanvraag.kerkvolendam.eu/reservering.

 

Als u niet online kunt reserveren liggen er achter in beide kerken intekenlijsten waarop u zich ter plekke kunt registreren. Ook bij dit inschrijven geldt de anderhalve meter en het invullen van de gezondheidscheck.
Kom niet naar de kerk bij gezondheidsklachten en neem alleen plaats op de vrijgegeven banken. Houdt ook in de banken de nodige afstand tenzij u samen een huishouden vormt. Na binnenkomst handen reinigen bij het ontsmettingspompje

 

Online collecte

 

De online collecte loopt ook door omdat uw bijdrage is hard nodig voor het onderhoud van de kerken en voor alles wat in de parochie nodig is. Wij willen u vragen om uw bijdrage over te maken naar NL69 ABNA 02 31 351 496 t.n.v. RK Parochie HH. Maria en Vincentius. U kunt ook een bijdrage overmaken via onderstaande links. Bedankt voor uw goede gaven!

 

- 10 euro 

- 15 euro

- 20 euro

- 25 euro

- vrij bedrag

 

 

Hoogmis kwartiertje eerder


De aanvangstijd van de Hoogmis in de Vincentiuskerk gaat veranderen naar 9:30 uur. We zullen dus een kwartier eerder gaan beginnen. Vanaf zondag 4 oktober zal de Hoogmis in de Vincentiuskerk iedere week om 9:30 uur beginnen.

 

 

 

ZIEKENZONDAG EN DE ZIEKENVIERING

 

Voor Jezus en voor veel mensen is het elke dag een dag waarop zij aandacht en zorg besteden aan mensen die te lijden hebben door gebreken aan hun gezondheid. Het is goed wanneer zieke mensen elke dag de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. Jezus geneest uit liefde, en zo mogen wij leren en oefenen om uit echte liefde Jezus na te volgen. Dat doen veel mensen, zoals de professionals: dokters, verpleegkundigen, verzorgenden, onderzoekers.

Maar ook talloze anderen, familieleden, vrienden, vrijwilligers. Ook in de kerk.

 

Drie keer per jaar organiseren een aantal lieve zorgzame mensen dat er in de Mariakerk een speciale ziekenviering is. In september is die viering vaak in de tijd dat er ook de ziekenzondag is, of een paar weken later. Op doktersadvies kan deze viering dit jaar in september niet doorgaan. Het gevaar van besmetting is te groot, omdat velen die naar de ziekenviering komen of opgehaald worden, extra kwetsbaar zijn. Dat die viering niet door kan gaan vinden we erg jammer, want juist het samen komen in de kerk wordt gewaardeerd. Daarom is het pijnlijk.

 

Als hele kleine pleister op de wonde een kleine overweging. In de evangeliën lezen wij dat talloze mensen bij Jezus kwamen of bij Hem gebracht werden, en dat Hij allen genas (o.a. Mt. 8,16). Petrus heeft veel van die genezingen meegemaakt, en heeft in naam van Jezus ook zelf genezingen verkregen nadat hij met Pinksteren vervuld werd van de heilige Geest (Hand. 3,1-9). Wij kunnen verlangen naar de nabijheid van Jezus en dat Hij weer alle zieken geneest! Of verlangen naar de heilige bezieling van de apostelen!

 

Die bezieling werkt gelukkig niet alleen in grote tekenen, maar ook in minder opvallende, maar net zo waardevolle zorg voor elkaar. Wanneer mensen zorg hebben voor elkaar dan geeft dat troost. In 1992 heeft de heilige paus Johannes Paulus II ook om die reden de ziekenzondag ingesteld op de tweede zondag van september. Hij deed dat in Lourdes, waar veel genezingen gebeurd zijn, maar waar ook veel mensen kracht en troost krijgen om met hun ziekzijn om te gaan, en te geloven dat zij hun lijden kunnen opdragen aan Jezus in zijn lijden. Lourdes is ook een plaats  waar verzorgenden en niet zieke bedevaartgangers vreugde ervaren omdat zij gezond zijn, en dankbaar dat zij door hun hulp iets voor anderen kunnen  betekenen. Soms is dit voor de gezonde mensen van grotere waarde dan de hulp die zieke mensen ervaren!! Zieke mensen geven zo, doordat zij hulp nodig hebben, heel veel aan hun helpers; en dat doen zij ook vaak door hun voorbeeld van geduld en hoe zij hun ziekzijn dragen.

 

Paus Johannes Paulus wilde al deze aspecten bevorderen door het instellen van de ziekenzondag en hij schrijft erover : “Doordat ik het persoonlijk heb ervaren, ken ik ook het leed dat wordt veroorzaakt door lichamelijke onbekwaamheid, de zwakte die de ziekte eigen is, het gebrek aan energie om te werken en het feit dat men zich niet in vorm voelt om een normaal leven te leiden. Maar ik weet ook, en dat zou ik graag duidelijk willen maken, dat dit leed ook een ander, verheven aspect bezit: het verschaft een groot geestelijk vermogen, want lijden betekent zuivering voor zichzelf en voor de anderen en wanneer het wordt beleefd vanuit christelijk perspectief, kan het veranderen in een offergave om ‘in het eigen vlees aan te vullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus ten bate van zijn lichaam, dat de Kerk is.’ (brief van Paulus aan de christenen van Kolosse 1,24).

 

U, beste zieken overal ter wereld, wens ik toe dat u moogt getuigen van de levende en troostgevende aanwezigheid van Onze-Lieve-Heer. Uw lijden dat u verwelkomt en aanvaardt dankzij een onwankelbaar geloof en in vereniging met Christus krijgt een buitengewone waarde voor het leven van de Kerk en het welzijn van de mensheid.” En voor gezonde mensen heeft hij een aansporing: “De viering van deze dag wil ook voor iedereen een uitnodiging zijn om in het gelaat van onze lijdende medemens het Gelaat te herkennen van Christus, die door zijn lijden, dood en verrijzenis het heil van de mensheid heeft bewerkt.” Dit alles moet ons niet tegenhouden om vurig te blijken bidden om genezing, maar het wil ons helpen om niet te blijven hangen in teleurstelling wanneer er geen genezing komt. Maar om te doen wat wij kunnen. Laten we zo zoeken naar mogelijkheden om zorg en aandacht te hebben voor mensen die ziek zijn en weinig bezoek kunnen krijgen en niet naar buiten kunnen.

 

Moge de heilige Geest ons daarbij inspireren, met de voorspraak van de heilige Johannes Paulus II.

 

Pastoor Paul Stomph

 

J. Hendriks benoemt tot Bisschop van Haarlem-Amsterdam

 

Per 1 juni is Jan Hendriks benoemt tot Bisschop van Haarlem-Amsterdam. Wij zijn blij dat meneer Hendriks deze mooie taak op zich neemt. 

 

 

 

 

 

 

 

Minder vaak uitzendingen van de vieringen via L.O.V.E

 

Vanaf de komende week zal de LOVE alleen nog op woensdagavond om 19:00 uur en op zondagmorgen 9:45 uur de Mis uitzenden. Op zondagmorgen om 08:00 uur wordt de mis uitgezonden via de LOVE radio.  We danken de LOVE en haar medewerkers voor hun medewerking in de afgelopen maanden. De LOVE is voor onze parochie van onschatbare waarde.


Langzamerhand neemt het aantal kerkgangers toe. Wij hopen dat velen weer de weg vinden om naar de kerk te komen. U bent van harte welkom. Als u naar de kerk wilt, kom gewoon. Wees wel verstandig. Als u zich niet lekker voelt, kom dan niet. De gezondheidscheck is verplicht. U hoeft alleen uw naam op te schrijven. Let op elkaar en laten we samen het gevaar van besmetting zoveel mogelijk voorkomen.

 

 

Kerkbezoek vanaf 1 juli - vergeet niet in te schrijven

 

Het kerkbezoek mag vanaf 1 juli uitgebreid worden tot 100 of meer mits men zich houdt aan de anderhalve meter afstand. Een voorwaarde blijft echter van kracht dat men moet reserveren met naam en telefoonnummer en de gezondheidscheck moet invullen. Deze maatregel is uit voorzorg door de overheid opgelegd. Bij een mogelijke uitbraak weet men wie er gewaarschuwd moet worden.

 

Vanaf 1 juli kan men zich digitaal aanmelden via de volgende link:   https://aanvraag.kerkvolendam.eu/reservering


Als u niet online kunt reserveren liggen er achter in beide kerken intekenlijsten waarop u zich ter plekke kunt registreren. Ook bij dit inschrijven geldt de anderhalve meter en het invullen van de gezondheidscheck.
Kom niet naar de kerk bij gezondheidsklachten en neem alleen plaats op de vrijgegeven banken. Houdt ook in de banken de nodige afstand tenzij u samen een huishouden vormt. Na binnenkomst handen reinigen bij het ontsmettingspompje

 

 

LEERZAAM EN GELOVIG LEZEN IN VAKANTIE TIJD


Geloof en wetenschap worden vaak gezien als tegenovergestelden. Wanneer je gelooft dan gebruik je je verstand niet en wanneer je wetenschap bedrijft dan kan je niet geloven. In Nederland is dat een beetje een dwingende veronderstelling. Hoe dat kan, dat zou ik graag willen doorgronden maar dat is voor later; ik wil nu wat voedsel geven om geloof en wetenschap beiden te koesteren en eraan te werken om ze in harmonie te brengen. Dat is geen nieuw verlangen. Anselmus, aartsbisschop van Canterbury, die geboren werd in 1033, verlangde voortdurend te begrijpen wat hij geloofde. Een boeiende en eindeloze zoektocht, want ons geloof gaat over oneindige dingen. Maar ook de wetenschap staat nooit stil, want de zichtbare wereld is al onvoorstelbaar ingenieus, en het heelal onmetelijk en ook nog eens uitdijend. En juist bij die ontdekking heeft een priester een grote rol gespeeld. Georges Henri Joseph Edouard Lemaître geboren in Charleroi, in België in. Hij had in zijn leven vanuit zijn deskundigheid contact met Einstein en Hubble, en zijn onmisbare bijdrage aan de astronomische (sterrenkundige) wetenschap is in 2018 erkend doordat de Internationale Astronomische Unie de wet van Hubble formeel hernoemde als de wet van Hubble-Lemaître vanwege de bijdrage van Lemaître bij de totstandkoming van deze wet. Hij was een Belgische priester, astronoom, kosmoloog, wiskundige en natuurkundige. Zijn belangrijkste wetenschappelijke bijdragen leverde hij aan de algemene relativiteitstheorie en aan de kosmologie door zijn hypothese van het uitdijende heelal (1927) en als grondlegger van de oerknaltheorie (1931).


Hij heeft nooit rechtstreeks het bijbelverhaal in Genesis willen inpassen in zijn ontdekkingen, en ook niet omgekeerd. Maar geloof en wetenschap was voor hem geen vijandschap. U kan informatie vinden over hem op wikipedia. Wanneer u meer wilt lezen in deze vakantie tijd over geloof en wetenschap dan geef ik u hier een paar titels (er zijn er veel meer). Van Michael Behe: Darwins black box (in het engels), en van John Lennox: ‘God’s undertaker’, ‘Seven days that divide the world’, (deze boeken, en nog meer boeken van hem, in het engels); en in het nederlands van diezelfde schrijver ‘God in het vizier’; of van Cees Dekker: ‘Gelovig en geleerd’ en ‘Omhoog kijken in plat land’; van diverse auteurs en René van Woudenberg: ‘Schitterend ongeluk, of sporen van ontwerp’, en van Ronald Munson: ‘God beschikte een worm’. Juist voor jonge mensen een uitdaging om met al hun kritische vermogens te geloven en wetenschap te bedrijven.

 

Al lezend en met allerlei andere ontspanning wens ik u en jullie een hele mooie vakantietijd.

 

Pastoor Paul Stomph.

 

 

Mededeling opening kerken en bijwonen kerkdiensten Volendam

Het kerkbezoek is sinds 1 juni weer langzaam opgestart met 30 personen en vooraf telefonisch aanmelden. Per 1 juli mag dit aantal uitgebreid worden tot 100 of meer mits men zich houdt aan de anderhalve meter afstand. Een voorwaarde blijft echter van kracht dat men moet reserveren met naam en telefoonnummer. Deze maatregel is uit voorzorg door de overheid opgelegd. Bij een mogelijke uitbraak weet men wie er gewaarschuwd moet worden.

 

Vanaf 1 juli kan men zich digitaal aanmelden via de volgende link: https://aanvraag.kerkvolendam.eu/reservering

 

Als u niet online kunt reserveren liggen er achter in beide kerken intekenlijsten waarop u zich ter plekke kunt registreren. Ook bij dit inschrijven geldt de anderhalve meter.
Kom niet naar de kerk bij gezondheidsklachten en neem alleen plaats op de vrijgegeven banken. Houdt ook in de banken de nodige afstand tenzij u samen een huishouden vormt.
Na binnenkomst handen reinigen bij het ontsmettingspompje.

 

Overzicht Vieringen

In beide kerken is er op zondag maar één viering is. In de Sint Vincentiuskerk om kwart voor tien (Hoogmis) en in de Mariakerk om elf uur.

 

Sint Vincentiuskerk

Er is van maandag t/m zaterdag elke avond om zeven uur een Heilige Mis.
Op zondag is de Hoogmis om kwart voor tien. Er is geen mis om half twaalf.
Op zondag 7 juni is er ’s middags om drie uur uitstelling van het Allerheiligste, om zes uur gevolgd door het  Lof. Op de andere zondagen is er ’s avonds om zes uur rozenkransgebed.

 

Mariakerk
Er is een avondmis op maandag, woensdag en zaterdag om zeven uur.
Op woensdag- en vrijdagmorgen is er een mis om negen uur.
Op vrijdag is er uitstelling van het Allerheiligste tot ’s avonds zes uur.
Op zondagmorgen is er een mis om elf uur . Er is geen mis om half tien. 

 

Sint Nicolaashof
In Sint Nicolaashof kunnen voorlopig geen vieringen plaatsvinden.


Uitzendingen via de LOVE
De vieringen in de Sint Vincentiuskerk worden iedere avond om zeven uur en op zondag om kwart voor tien uitgezonden op LOVE-TV. Op zondagmorgen wordt via de LOVE-radio de mis van zaterdagavond uit de Mariakerk uitgezonden.

 

Online collecte

 

In tijden van Corona kunt u nu elke dag de Heilige Mis volgen op LOVE TV en is het ook mogelijk om mee te doen aan de collecte. Uw bijdrage is hard nodig voor het onderhoud van de kerken en voor alles wat in de parochie nodig is.

 

Wij willen u vragen om uw bijdrage over te maken naar NL69 ABNA 02 31 351 496 t.n.v. RK Parochie HH. Maria en Vincentius.

 

Ook is het mogelijk om via onderstaande links een bijdrage over te maken. 

Heel veel dank voor uw goede gaven. 


10 euro
 

- 15 euro
 

- 20 euro
 

- 25 euro
 

- vrij bedrag
 

 

Samen Kerk nu digitaal te lezen

 

We gaan een unieke en voor iedereen ongekende Goede Week en Pasen tegemoet. Vieringen worden digitaal gestreamed, vergaderingen gezoomd, kerkgebouwen zijn open voor enkel stil gebed of aanbidding….

 

Normaal zou u de nieuwste editie ontvangen van SamenKerk, ons bisdomblad. Een stapel magazines is nu niet mogelijk. Daarom is door de redactie en onze vormgever met man en macht gewerkt om een digitale SamenKerk uit te brengen, met de artikelen die u normaal van ons kan verwachten: informatief, inspirerend, bemoedigend en actueel.

 

Vanaf zaterdag 4 april kunt u digitaal bladeren op www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

 

Gebed voor de Geestelijke Communie


Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de
genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen

 

 

Corona maatregelen aangescherpt

 

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen worden tot dinsdag 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.
 

 

Uitvaarten in onze kerk (Volendam) gaan wel door maar met een beperkt aantal bezoekers en in goed overleg met familie, uitvaartonderneming en de parochie. De doopjes in beide kerken gaan wel door.

Aanstaande zaterdagavond om 19:00 uur en zondag om 09.45 uur zullen de vieringen live vanuit de Sint Vincentiuskerk uitgezonden worden op L.O.V.E. TV. Vieringen in het Sint Nicolaashof gaan niet door.
 

Volgende week zullen de vieringen op maandagavond, dinsdagavond en woensdagavond om 19.00 uur live worden uitgezonden worden vanuit de Sint Vincentiuskerk.

 

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de vieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om begrip en gebed.